Lokaty Meritum Banku w górę

Meritum Bank poinformował o podniesieniu stawek za swoje lokaty. Dodatkowo bank będzie ustanawiał gwarancję na depozytach. Zatem w razie trudności na rynku (jak np. zaostrzenie polityki walutowej), klient banku i tak uzyska dochód z lokaty, jaki został zatwierdzony stosowną umową.

Meritum Bank tak wyjaśnia zasady udzielenia swojej gwarancji na lokatach:

Jeżeli w czasie trwania okresu umownego lokaty na 12 miesięcy dojdzie do zmiany przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, dotyczących zasad zaokrąglania podstawy opodatkowania i podatku należnego, naliczanego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegającej na przyjęciu metody zaokrąglania do pełnych groszy w miejsce dotychczas stosowanej metody zaokrąglania do pełnych złotych i zmiany te będą miały zastosowanie do lokaty zakładanej przez Klienta, wówczas Bank od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów dokona zmiany oprocentowania nominalnego lokaty z 5,90% do wysokości 7,50%.

Co ciekawe, lokata będzie dostępna także dla obecnych klientów banku. To krok naprzód w polityce banków w naszym kraju. Większość z nich bowiem oferty najkorzystniejsze przedstawia tylko nowym klientom. Szczerze polecamy.